Algemene voorwaarden

Voorwaarden verzending & levering

Levering, prijzen en transport

1.1. Alle prijzen voor de aangeboden artikelen zijn inclusief BTW en verzendkosten.
De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze worden afgeleverd, dan wel op het moment dat deze volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal dan alle extra kosten, die in ieder geval van opslag verschuldigd zijn, betalen. Als er meerdere artikelen worden besteld, worden de verzendkosten berekend op basis van het gewicht.

1.2 Prijzen en levering van een geplaatste bestelling zijn 30 dagen geldig. Als de klant na deze termijn van 30 dagen betaalt, worden de prijzen en leveringsdatum gebruikt vanaf de datum waarop Niels Janssen de betaling ontvangt.

1.3 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde artikelen is voor Niels Janssen, maar de klant is verplicht de goederen bij aankomst te controleren. (zie 7.1) Het eigendom van producten gaat pas over wanneer het verschuldigde bedrag aan Niels Janssen is voldaan. Het risico van de producten is na levering voor de koper. Het risico van eventuele retournering van de artikelen is voor de klant.

Betalingsvoorwaarden

2.1 De klant betaalt het op de factuur vermelde bedrag onder vermelding van het factuurnummer. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de besteldatum van het product. Na 30 dagen te laat vervallen de prijzen en levering.

Levering

3.1 De eventueel opgegeven levertijden van Niels Janssen zijn indicatief. Te late levering geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling of de overeenkomst te annuleren, tenzij de vertraging in de levering zodanig is dat van u in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst in stand blijft. U bent dan gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat nodig is.

3.2 De in de levertijd genoemde artikelen worden verzonden op het moment dat Niels Janssen de betaling van de klant heeft ontvangen.

Zichttermijn

4.1 De klant is gerechtigd de koopovereenkomst met Niels Janssen binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling te ontbinden. De klant dient Niels Janssen binnen voornoemde termijn schriftelijk (per e-mail) op de hoogte te stellen en de bestelling onbeschadigd en compleet aan Niels Janssen te retourneren conform daartoe ontvangen instructies. Het bedrag dat met de transactie gemoeid is wordt na ontvangst van de geretourneerde bestelling teruggestort. Verzendkosten worden niet gerestitueerd en worden daarom door de klant betaald. Verzendrisico’s van een retourzending zijn voor rekening van de klant.

4.2 Niels Janssen behoudt zich het recht voor te weigeren het te crediteren bedrag te retourneren indien het product is beschadigd.

Garanties en reclames

5.1 De klant dient zichtbare gebreken of schade direct bij levering binnen 24 uur te melden.

5.2 Binnen 10 dagen na ontvangst van de producten – en bij gebreken aan het product onverwijld – dient de koper, indien van toepassing, nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk aan Niels Janssen zijn/haar klachten over het geleverde te melden.

5.3 Retournering van geleverde producten kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door Niels Janssen, waarbij hij het recht heeft instructies te geven met betrekking tot de wijze van verzending.

5.4 Klachten kunnen worden gericht aan:
Niels Janssen
Spijkermakersstraat 124-126
2512 ET Den Haag
Nederland

Tel.: +31 (0) 6 15 387 456
E-mail: info@nielsjanssen.nl.

Retourbeleid

6.1 Niels Janssen besteedt alle zorg aan het produceren en verzenden van zijn producten. Als de klant om wat voor reden dan ook niet helemaal tevreden is met het geleverde, kan de klant het product/de producten binnen 7 dagen retourneren voor omruiling. Hiertoe dient vooraf per e-mail contact over te zijn opgenomen en het retourneren dient volgens de instructies te geschieden die Niels Janssen verstrekt. Bij beschadiging vervalt het recht op restitutie; verzend- en administratiekosten zijn voor rekening van de klant.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

7.1 Door te bestellen gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Niels Janssen. Niels Janssen heeft het recht de Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Niels Janssen kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele tekstuele fouten.

Aanbiedingen en overeenkomsten

7.2 Alle aanbiedingen van Niels Janssen op de website zijn vrijblijvend, tot de totstandkoming van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst tussen Niels Janssen en de klant komt als volgt tot stand: De klant plaatst een bestelling in de winkel. Indien het product op voorraad is, ontvangt de klant de factuur per e-mail. De klant voldoet deze binnen de gestelde betaaltermijn. Op dit moment is de koopovereenkomst een feit.

7.3 Eventuele fouten van de bestelling dienen binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling aan OODE te worden gemeld.

8.1 Niels Janssen bezit en behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het product. Het is zonder schriftelijke toestemming van Niels Janssen niet toegestaan reproducties te (doen) vervaardigen van het product en deze in welke vorm dan ook te verspreiden.

Privacy

9.1 De door de klant aan Niels Janssen verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantenbestand. Deze worden gebruikt voor het sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het gericht uitvoeren van marketing en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Niels Janssen is de handelsnaam van Niels Janssen.
Adres:
Spijkermakersstraat 124-126
2512 ET Den Haag
Nederland

info@nielsjanssen.nl
www.nielsjanssen.nl

ING bankrekening NL38 INGB 0008141516
KvK 27 34 34 78
BTW-nummer NL 001443170B37

Scroll naar top