Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.nielsjanssen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Niels Janssen. In deze disclaimer geeft hij aan onder welk voorbehoud hij de informatie op zijn website aan je aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Niels Janssen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Niels Janssen.

Geen garantie op juistheid, indien van toepassing

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat Niels Janssen streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Niels Janssen te mogen claimen of te veronderstellen.

Niels Janssen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan hij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Niels Janssen behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Niels Janssen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar hij via hyperlinks verwijst.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Scroll naar top